Wiadomości: KONKURS: AVENGERS: WSZYSCY CHCĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM

KONKURS: AVENGERS: WSZYSCY CHCĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM

2020-09-07 17:50:27

W związku z premierą książki "Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem" wraz z wydawnictwem Insignis organizujemy dla Was konkurs, w którym dwie osoby mogą zdobyć po jednym egzemplarzu tej książki. Co zrobić, by wygrać?

Aby wziąć udział w konkursie należy na fanpage’u Avalon - Marvel Comics PL skomentować post z konkursem (https://www.facebook.com/AvalonMarvelComicsPL/photos/a.499534254907/10160154346734908/), odpowiadając w nim na pytanie: "Z jakim złoczyńcą lub złoczyńcami powinni zmierzyć się Avengers w kolejnej ze swoich filmowych przygód?", odpowiednio uzasadniając swoją odpowiedź np. prezentując krótki opis fabuły.

Polubienie naszego profilu będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy. 

Szczegółowy regulamin konkursu załączamy poniżej.Regulamin Konkursu "AVENGERS - POWIEŚĆ"

AVALON - marvelcomics.pl 07 WRZEŚNIA 2020

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Avalon - Marvel Comics PL jest portal AVALON - marvelcomics.pl.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i adresu mailowego portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa w dniach 07.09.2020 do 11.09.2020 roku (do godziny 24:00). 

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być: 
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające konto na portalu Facebook.com.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące członkami redakcji.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Avalon - Marvel Comics PL.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy na fanpage’u Avalon - Marvel Comics PL skomentować post z konkursem (https://www.facebook.com/AvalonMarvelComicsPL/photos/a.499534254907/10160154346734908/), odpowiadając w nim na pytanie: "Z jakim złoczyńcą lub złoczyńcami powinni zmierzyć się Avengers w kolejnej ze swoich filmowych przygód?", odpowiednio uzasadniając swoją odpowiedź np. prezentując krótki opis fabuły. Polubienie naszego profilu będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy. 
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 16.09.2020 o godzinie 24:00. 
4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą komentarza pod zwycięskim komentarzem.

§4 Nagrody
1. Pulą nagród w konkursie są dwa egzemplarze książki "Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem" o łącznej wartości około 80 złotych, których fundatorem jest wydawnictwo Insignis.
2. Organizator wybierze dwa zwycięzkie zgłoszenia oceniając:
a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu poprzez wiadomość wysłaną na profil Avalon - Marvel Comics PL lub adres mailowy portalu (redakcja@marvelcomics.pl) oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona w formie skanu na adres mailowy Organizatora (redakcja@marvelcomics.pl) w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

§5 Prawa Autorskie i inne
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

§6 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Avalon marvelcomics.pl jest nieoficjalną stroną poświęconą komiksom wydawnictwa Marvel.
Prawa autorskie do wszelkich postaci i grafiki - o ile nie napisano inaczej - należą do firmy Marvel i jej podmiotów.
Wszelkie materiały oryginalne © 2002-2021 Avalon marvelcomics.pl Kopiowanie tekstów bez zgody autorów jest zabronione.