Wiadomości: KONKURS: IMMORTAL HULK [KONKURS ZAKOŃCZONY]

KONKURS: IMMORTAL HULK [KONKURS ZAKOŃCZONY]

2019-11-30 18:25:32

Wraz z ATOM Comics z okazji promocji "Black Friday" postanowiliśmy zorganizować dla Was konkurs, w którym do wygrania jest egzemplarz komiksu Immortal Hulk vol. 1 Or Is He Both. Co zrobić, by wygrać?

[KONKURS ZAKOŃCZONY, zwycięzca konkursu, Mateusz, został poinformowany mailowo o wygranej]

By wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać nam na nasz adres mailowy (redakcja@marvelcomics.pl) odpowiedź na konkursowe pytanie ("W którym roku i w jakim zeszycie zadebiutował Bruce Banner?") oraz zrzut ekranu z Waszych czarnopiątkowych zakupów w ATOM Comics (musi być widoczna jedynie data zamówienia (między 29.11 a 01.12), a wśród zamówionych produktów obecny przynajmniej jeden przeceniony produkt). W tytule maila należy wpisać "KONKURS IMMORTAL HULK". Listę przecenionych produktów znajdziecie tutaj. Konkurs trwa do 04.12.2019 roku (do godziny 24:00). Imię zwycięzcy zostanie ujawnione 6. grudnia 2019 r., a jego nagroda zostanie dołączona do jego zamówienia.

Szczegółowy regulamin konkursu załączamy poniżej.Regulamin Konkursu "IMMORTAL HULK - BLACK FRIDAY"

AVALON - marvelcomics.pl 30 LISTOPAD 2019

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Avalon - Marvel Comics PL jest portal AVALON - marvelcomics.pl.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i adresu mailowego portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa w dniach 30.11.2019 do 04.12.2019 roku (do godziny 24:00). 

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być: 
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające konto na portalu Facebook.com.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące członkami redakcji.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Avalon - Marvel Comics PL.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu
1. By wziąć udział w konkursie należy wysłać na nasz adres mailowy (redakcja@marvelcomics.pl) odpowiedź na konkursowe pytanie ("W którym roku i w jakim zeszycie zadebiutował Bruce Banner?") oraz zrzut ekranu z czarnopiątkowych zakupów Uczestnika w ATOM Comics (musi być widoczna data zamówienia (między 29.11 a 01.12), a wśród zamówionych produktów obecny będzie przynajmniej jeden przeceniony produkt). W tytule maila należy wpisać "KONKURS IMMORTAL HULK". Listę przecenionych produktów znajdziecie tutaj (https://www.atomcomics.pl/pl/c/Black-Friday/470).
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 06.12.2019 o godzinie 24:00. 
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą maila.

§4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz komiksu Immortal Hulk vol. 1 Or Is He Both o wartości około 62 złotych, którego fundatorem jest ATOM Comics.
2. Organizator wybierze jedno zwycięzkie zgłoszenia oceniając poprawność odpowiedzi i zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy portalu (redakcja@marvelcomics.pl) oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona w formie skanu na adres mailowy Organizatora (redakcja@marvelcomics.pl) w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

§5 Prawa Autorskie i inne
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres portalu (redakcja@marvelcomics.pl).
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

§6 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Avalon marvelcomics.pl jest nieoficjalną stroną poświęconą komiksom wydawnictwa Marvel.
Prawa autorskie do wszelkich postaci i grafiki - o ile nie napisano inaczej - należą do firmy Marvel i jej podmiotów.
Wszelkie materiały oryginalne © 2002-2020 Avalon marvelcomics.pl Kopiowanie tekstów bez zgody autorów jest zabronione.